მისია

ილიას უნივერსიტეტის მისიას კვლევების, განათლების და მომსახურების შესახებ TCO მხარს უჭერს შემდეგი აქტივობებით:

 • ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების კომერციალიზება
 • სამეცნიერო მიღწევებისთვის წარმოებასთან კოლაბორაციის გაადვილება
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კვლევებისა და წარმოების განვითარება
 •  საქართველოს ეკონომიკის ზრდისთვის ხელის შეწყობა

მთავარი მიზნებია:

 • ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა და მენეჯმენტი
 • ლიცენზირება
 • ბიზნესისა და მეწარმეობის განვითარება

 ამოცანები:

 • ტექნოლოგიის დანერგვა ბაზარზე საზოგადოებისთვის სარგებლის მოტანის მიზნით
 • ტექნოლოგიისთვის სამართლიანი ღირებულების მიღება
 • ფაკულტეტის აკადემიური თავისუფლების შენარჩუნება
 • მხარდაჭერა აკადემიური პერსონალისთვის კვლევების ჩასატარებლად, სამეწარმეო საქმიანობისთვის და ინდუსტრიასთან ურთიერთობისთვის.